پارت اول
پارت اول

قرص خنده

✍ چهره اش شباهت به میوه لهیده ای داشت که دردستان کودک دوساله ای درحال فشرده شدن بود و آب آن از لابلای انگشت کودک

ادامه مطلب »