نوشتن
نوشتن

مقاله ی ۲۰۰۰ کلمه ای

درحال خوردن یک نوشیدنی گرم بودم وبه منظره ی زیبای مقابل چشمم نگاه میکردم. محیطی سرسبز با جنگلی انبوه در مقابل چشمم بود. دلم دوهزار

ادامه مطلب »
نوشتن

نوشتن بامن ایده از محیط….

چگونه ایده برداری کردم؟  در وبینار اهل نوشتن، استاد درباره ی  یک مطلب  داشتند  صحبت کردند. ذهن من، چون همیشه درحال یافتن ایده وجرقه ای

ادامه مطلب »