متن خاص
متن خاص

شعری از جنس احساس

چند وقت پیش، داشتم اینستاگردی میکردم و به صحبت‌های استادی در زمینه ی فن بیان گوش میکردم که؛ چشمم به شعری افتاد. استاد تمرین داده

ادامه مطلب »