طنز نویسی
طنز نویسی

چارلی چاپلین

ظهری تابستانی بود. چارلی چاپلین گرسنه به سمت رستورانی میرفت تا چیزی بخورد. در مسیرش سیرک بزرگی را دید که در حال آماده سازی برنامه

ادامه مطلب »