ضمیر ناخودآگاه خودآگاه
ضمیر ناخودآگاه خودآگاه

حس اعتماد فلج میشود

زندگی خوبی داشتند وتمام دوستان واطرافیانشان از دیدن خوشحالیشان لذت میبردند ولی خودشان حس واحساس خوبی نداشتند. رونیکا آن حس امنیت و اعتماد را از

ادامه مطلب »