دغدغه ها در پارک راه میروند..
دغدغه ها در پارک راه میروند..

دغدغه های مردم در یک نگاه

امروز مثل روزهای پیش هوا خوب بود با این تفاوت که کمی هوا سردتر شده بود. کمی دور پارک پیاده روی کردم تا بدنم گرم

ادامه مطلب »
دغدغه ها در پارک راه میروند..

دغدغه های مردم از یک نگاه

قرار بود ظهر مهمان داشته باشیم. تصمیم گرقتم زود به پیاده روی بروم تا اینکه بتوان مطلبی برای نوشتن با خود داشته باشم.  درد شدیدی

ادامه مطلب »
دغدغه ها در پارک راه میروند..

دغدغه های مردم در یک نگاه

امروز زودتر بیدارشدم. شب خیلی  خوب خوابیده بودم. بعد از صرف صبحانه تصمیم گرفتم به پارک بروم و کمی با فضای سبز چشمم روحم را

ادامه مطلب »
دغدغه ها در پارک راه میروند..

دغدغه ی مردم در یک نگاه

در رابستم و بطرف پارک حرکت کردم. از سراشیبی کناری رد شدم. درختان زیبا و تتومندش حکایت از بهاری دل انگیز داشت. درخردادی زیبا بسر 

ادامه مطلب »
دغدغه ها در پارک راه میروند..

دغدغه های مردم در یک نگاه

داشتم در مسیر پارک قدم میزدم و به ویس استاد شکوری گوش میدادم که با قطع شدن صدا،  هنذفری را از گوشم برداشتم . گوشی

ادامه مطلب »