دستاوردهای من
دستاوردهای من

قدرت اراده

گاهی برای بودن در یک مدار و حرکت در مداری بالاتر بایستی انرژی و زمان بیشتری صرف کنی، تا زمان نگذاری و خودت را رشد

ادامه مطلب »