خویشتن داری وکنترل احساسات
خویشتن داری وکنترل احساسات

ارتباط آرامش بر روان ماچیست؟چطور باید مالک احساست شوی تا برخورد مناسبی بابحران داشته باشی؟

وقتی علی برادرزاده ی دوساله ام را برق گرفت من چه کردم؟ چه کمکی میشد به اطرافیان برسانم؟ مادرش درچه حالی بود؟ چند درصد مالک

ادامه مطلب »
خویشتن داری وکنترل احساسات

تاثیرانتخاب در زندگی…

محدثه برای تولد مادرش به گلفروشی رفت تا چند شاخه گل ویک دسته گل یا سبد گل بخرد. وارد مغازه ی گلفروشی شد. مردی  حدودن

ادامه مطلب »
خویشتن داری وکنترل احساسات

متنی که ارسال نشده کشته شد

داشتم توی گروه نویسنده مدرس به چتهای بچه ها نگاه میکردم وبه حال بد خود فکر میکردم تا اینکه تک تک صحبت‌های بچه ها را

ادامه مطلب »