بی معنا نویسی
بی معنا نویسی

بی معنانویسی

_ بربری فرار کرد. _ سنگ پا خوابید. _ دوش شام خورد. _لوستر فریاد زنان آمدند. _ جغجغه ترمز کرد. _ دیروز فرش تبریز با

ادامه مطلب »