ادغام فیلم وداستانها
ادغام فیلم وداستانها

ادغام/۱

ادغام چندین فیلم ایرانی و ترک وکتابها باهم در متن زیر متولد شد: در روی شنهای ساحل نشسته بود.   هوا خنک ونسبتن شرجی بود. اوایل

ادامه مطلب »