اثرات چالش ها بر روی من
اثرات چالش ها بر روی من

چالش نوشتن من/جمله ورزی

این متن درحال بروز شدنست کلمات: عادت. صورت. صنم.صبر. نابود.قالب.کران.دریا.شهر. فیلسوف. نخست.شروع.شکیبا.جستن.رها.مهد تمدن. سلیس.رفتار. کاشتن. قلب. اگرها.تگرگ.میش.صلیب. ابر. مانا. جهد.جهل.آگاه.زیور. ماندگاری.هل هدایت. نسیم.صبوری‌. دلرحم.خلق. نور.جوشن.درمانده.حاتم.صائب. 

ادامه مطلب »