فروردین ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
ارتباط موثر با...

ارتباط من با مهیار به کجا رسید؟ حقیقت را به اوگفتم یا نه؟(بروز رسانی میشود تا تکمیل داستان)

🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸 قبل خواندن متن لطفن  به ویس  گوش دهید.🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈   برای من بازی با بچه ها تکرار روزمره گی هانیست. برای من حکایت بچه ها

ادامه مطلب »