اردیبهشت ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
خویشتن داری وکنترل احساسات

تاثیرانتخاب در زندگی…

محدثه برای تولد مادرش به گلفروشی رفت تا چند شاخه گل ویک دسته گل یا سبد گل بخرد. وارد مغازه ی گلفروشی شد. مردی  حدودن

ادامه مطلب »